položek
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační řád

Upozornění při poškození zásilky či obalu:

Doba pro reklamaci poškozené zásilky je 48 hodin. V takovém případě pokud je poškozen obal, či došlo-li k mechanickému poškození zboží, nás neváhejte v co možná nejkratší době informovat, zároveň zásilku fotograficky zdokumentujte a ke své reklamaci fotografie přiložte. Reklamace zasílejte na adresu: reklamace@deli-import.cz
 
 
 
1. Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.: zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Zboží, které se rychle kazí je nutno reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží.

Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

2. Nároky ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má tyto nároky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neůměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od objednávky
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od objednávky
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve vetším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od objednávky
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu veci, právo na přimeřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od objednávky

3. Vyřízení reklamace a reklamační protokol

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůte. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – Deli-Import CZ s.r.o..  - U plynárny 1455/70, 101 00 Praha 10.

IV. Rozpor s objednávkou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s objednávkou. Shodou s objednávkou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti objednávkou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkum právních předpisu a odpovídá účelu, který prodávající pro použití veci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (dále jen "rozpor s objednávkou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

 

V. Převzetí objednávky

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice atd.) za asistence řidiče a převzít ji pouze tehdy, je-li zásilka kompletní a není viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme zaznamenat odmítnutí zásilky (a její poškození) do přepravního listu. Současně je kupujícímu doporučeno odmítnutí neúplné či poškozené zásilky oznámit obratem Prodávajícímu.

Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po jejím převzetí, je nutné poškozené zboží nafotit a zaslat fotky mailem na daného přepravce nebo na reklamace@deli-import.cz  nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky. Pro snadnější komunikaci uvádějte prosím číslo zásilky.

 

 

 

VI. Postup při reklamaci zboží


Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

Postup při případné reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem reklamace@deli-import.cz, či písemně 
  • zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží) Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty.
 


VII. Odstoupení kupujícího od smlouvy
 

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ). 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále od smlouvy na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Toto právo rovněž nelze využít u smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

 Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:
- zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu.
- doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu Deli-Import CZ s.r.o. - U plynárny 1455/70, 101 00 Praha 10, osobně nebo poštou.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k Prodávajícímu.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.

Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. 

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.


VIII. Mimosoudní řešení sporů

Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz
 


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen