položek
s DPH
 • Zobrazit

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.darky-lahudky.cz. Uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Deli-Import CZ s.r.o. - U plynárny 1455/70, 101 00 Praha 10. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. II.

 

II. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva: jedná se o smlouvy kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, doběratel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Prodávající / dodavatel: je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelù dodává kupujícímu výrobky.
 • Kupující / spotřebitel: jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tato osoba bere na vědomí, že české zákony povolují prodej alkoholických nápojů pouze osobám starším 18 let.
 • Kupující / nikoli spotřebitel: je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva: jedná se o objednávku kupujícího, která je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Reklamace: jedná se o uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil jak s obchodními, tak s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným zpùsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

IV. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnu od převzetí plnění. V takovém případe prosím odešlete zboží na adresu prodávajícího: Deli-Import CZ s.r.o. - U plynárny 1455/70, 101 00 Praha 10., spolu s projevem vůle, jež vyjadřuje, že chcete od smlouvy odstoupit. Kromě případu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Zboží, které podléhá rychlé zkáze je takové zboží, na nemž je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle prvého odstavce, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozdeji do 30-ti dnů od odstoupení.

 

V. Možnost vrácení zakoupeného zboží

Provozovatel internetového obchodu www.darky-lahudky.cz nabízí zákazníkum možnost zboží vrátit.

Podmínky pro vrácení zboží:

Je možné vrátit zboží, které je v originálních neporušených obalech. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu nejsou hrazeny prodávajícím. Vrácena bude částka rovna hodnotě vráceného zboží a to převodem na účet. Vrácení zboží je nutné oznámit (telefon, mail či jiný komunikační kanál) a to nejpozději do 7-mi dnu od doručení zboží.

 

VI. Dostupnost zboží a expedice

Dostupnost zboží je rozdělena do 2 kategorií:

 • Dostupné – zboží je skladem a je připraveno do tří dnů k odeslání.
 • Nedostupné – zboží je doprodané a v tuto chvíli nedostupné, v případě objednávky takového zboží budete o tomto informování a další postup bude dle dohody – úprava objednávky nebo posečkání do doby než zboží bude dostupné.
Zboží expedujeme při teplotách menších než 24°C. Expedice objednávek v průběhu trvání teplotního nadlimitu bude pozdržena z důvodů pravděpodobného poškození zboží.


 
VII. Možnost platby
Zboží lze zaplatit těmito způsoby:    
 1. dobírkou - při předání zboží zákazník dopravci zaplatí v hotovosti. Dopravce převezme hotovost a vydá zboží. Dopravce není před zaplacením oprávněn před zákazníkem zásilku rozbalovat, případně kontrolovat její obsah.
 2. převodem předem na bankovní účet č.: 2113769181/2700; Zboží bude zasláno ihned, jakmile bude platba připsána na náš účet.
                                                                                                                                                                                                              
 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen